BARFOOD|OBCHODNÍ PODMÍNKY

Miroslav Havelka
identifikační číslo: 09377492
se sídlem: Starohorská 1104/35, Oslavany 664 12

Kontaktní údaje:
e-mail: barfood@barfood.eu
telefon: +420732365949
web: www.barfood.eu


V případě vrácení zboží prosím odešlete na tuto adresu:

BARFOOD
Miroslav Havelka
Milady Horákové 2045/25
Brno 602 00

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.barfood.eu


1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") Miroslava Havelku, se sídlem Starohorská 1104/35, Oslavany, 664 12, identifikační číslo: 09377492, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.mrsniffer.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Zákaznický účet  

 2.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace

2.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit zákaznický účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.


3. Informace o zboží a cenách

3.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3.5 Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6 Prodávající má právo Obchod a jeho rozhraní libovolně upravovat a měnit. Prodávající má dále právo omezit, odstranit nebo přerušit jakoukoli funkcionalitu Obchodu na nezbytně dlouhou dobu z důvodů údržby, technických úprav nebo jiného důvodu.

3.7 Při užívání Obchodu je Kupující povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. V případě jejich porušení je Kupující povinen nahradit případnou újmu v plném rozsahu.

3.8 V případě, že ceny Zboží v Internetovém obchodu budou vlivem technické chyby v očividném nepoměru k obvyklé ceně za obdobné Zboží na trhu, nemá Prodávající povinnost dodat dané Zboží za kupní cenu zobrazenou v Obchodě. V takovém případě kontaktuje Prodávající Kupujícího a sdělí mu skutečnou cenu daného Zboží a Kupující se bude moci rozhodnout, zda Zboží za skutečnou cenu přijme. V opačném případě bude Smlouva od počátku zrušena.

3.9 Fotografie Zboží v rámci rozhraní Obchodu mohou být ilustrativní nebo zkreslené v důsledku použitého technického vybavení. V případě jakýchkoli nejasnosti ohledně Zboží a jeho podoby je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího.

3.10 Veškeré zboží na stránkách www.barfood.cz je vyráběno na zakázku až poté, co Prodávající obdrží objednávku. Prodávající tedy nezaručuje okamžitou dostupnost. Zboží bude vyrobeno a zasláno v dodací lhůtě 14-30 dnů, v závislosti na typu zboží.


4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.2 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

4.2.1 prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě.

4.2.2 vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

4.2.3 kupující může vykonat objednávku i telefonicky nebo na e-mail barfood@barfood.eu prodávajícího.

4.3.4 Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4.4 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.5 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

4.6 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

4.7 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

4.8 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.


5. Platební podmínky a dodání zboží

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby;

5.1.1 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1629678024/3030 , vedený u AirBank,

5.1.2 dobírkou v hotovosti při předání zboží,

5.1.3 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Česká pošta nebo Zásilkovna.cz,

5.1.4 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Stripe

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu.

5.6 Zboží je kupujícímu dodáno:

5.6.1 na adresu určenou kupujícím objednávce

5.6.2 prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

Ceník poštovného v rámci ČR:

Česká pošta (balík do ruky): 110 Kč

Na vybranou pobočku Zásilkovny: 59 Kč

Kurýrem na adresu: 90 Kč

Ceník poštovného v rámci SR:

Kurýrem na adresu: 100 Kč

Na vybranou pobočku Zásilkovny: 85 Kč

Dobírkou - objednávka je zákazníkem uhrazena při převzetí; poplatek za dobírku činí 30 Kč

5.7 Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.8 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.11 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího a je přiložen k dodávanému zboží.

5.12 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

5.13 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

6.2.1 ode dne převzetí zboží,

6.2.2 ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

6.2.3 ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

6.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

6.3.1 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

6.3.2 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.3.3 o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

6.3.4 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

6.3.5 dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.3.6 dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.3.7 dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

6.3.8 dodávce novin, periodik nebo časopisů,

6.3.9 dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

6.3.10 v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.5 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.6 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.8 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.10 Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4.1 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

7.4.2 výměnu za nové zboží,

7.4.3 opravu zboží,

7.4.4 přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.4.5 odstoupení od smlouvy.

7.5 Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

7.5.1 pokud má zboží podstatnou vadu,

7.5.2 pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

7.5.3 při větším počtu vad zboží.

7.6 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.7 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.9 Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.10 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.11 Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

7.12 Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

7.13 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.14 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.15 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. Doručování

8.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

8.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


9. Osobní údaje

9.1 Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

9.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Pravidla ochrany osobních údajů.


10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. Mimosoudní řešení sporů

11.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


12. Závěrečná ustanovení

12.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.4.1 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.4.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.4.4 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.4.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Miroslav Havelka, Milady Horákové 2045/25, 60200, Brno, adresa elektronické pošty: barfood@barfood.eu, telefon: +420732365949


Obchodní podmínky pro služby

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.barfood.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") Miroslava Havelku, se sídlem Starohorská 1104/35, Oslavany, 664 12, identifikační číslo: 09377492, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "prodávající" nebo "Provozovatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující" nebo "uživatel") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.barfood.eu (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Zákaznický účet

 2.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.


3. Služba přístup k uzamčenému obsahu Barfood|Premium

3.1 Vzniká na základě objednávky předplatného v e-shopu. Po následující registraci Uživatele je Uživateli Služba zpřístupněná nejpozději do 24 hodin po připsání předplatného na bankovní účet Provozovatele nebo po zaevidování platby předplatného v systému platební brány (Stripe). Přístup Uživatele přes Uživatelský účet k uzamčenému obsahu stránky manuálně schvaluje Provozovatel.

3.2 Předplatné může být uhrazené prostřednictvím předdefinované platební brány Stripe využitím platebních/kreditních karet, a nebo převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1629678024/3030.

3.3 Po zaplacení předplatného bude Služba poskytována Uživateli během celého předplaceného období (3 měsíce). Uživatel není povinný předplacenou službu využívat, avšak Provozovatel má nárok na celé předplatné bez ohledu na to, či Uživatel během předplatného období skutečně využíval službu a bez ohledu na rozsah využívání Služby.

3.4 Uživatel je oprávnění využívat službu z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení stránek.

3.5 Za poskytování Služby za příslušné časové období (předplacené období) je Uživatel povinný zaplatit Provozovateli odměnu (předplatné) uvedenou na stránkách Provozovatele. Předplatné je uvedené v měně CZK.

3.6 Předplatné započne ode dne připsání plné ceny předplatného na bankovní účet nebo po zaevidování platby předplatného v systému platební brány (Stripe).

3.7 Předplatné se neobnovuje automaticky. Uživatel je 48 hodin před uplynutím doby splatnosti předplatného vyzván e-mailovou správou a je informován o blížícím se konci splatnosti "Přístupu k uzamčenému obsahu". Pokud se Uživatel rozhodne neobnovit službu "Přístup k uzamčenému obsahu" dalším nákupem služby v sekci "BARFOOD|SHOP", služba "Přístup k uzamčenému obsahu" končí uplynutím předplaceného období a Provozovatel ho ukončí vymazáním registrovaného účtu Uživatele.

3.8 Pokud byla služba "BARFOOD|PREMIUM" zpřístupněna Uživateli darem, Provozovatel není povinen službu po uplynutí její doby splatnosti Uživateli obnovovat automaticky na další časové období (3 měsíce).


4. Práva a povinnosti Provozovatele

4.1 Provozovatel bude poskytovat Uživateli službu "tak jako je", přičemž vzhledem na povaze internetu negarantuje neomezenou dostupnost Služby. Provozovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (či už z pohledu hardwaru nebo softwaru) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, a ani za funkčnost nebo provoz zařízení Uživatele.

4.2 Provozovatel je oprávněný kdykoliv dočasně určitou část Služby přestat poskytovat, pozastavit její poskytování, a nebo ji změnit, a to i bez předcházejícího upozornění, například z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu oprav potřebných k provozování/údržby Služby.

4.3 Provozovatel nezaručuje Uživateli rozsah ani frekvenci s jakou se obsah a nebo rozsah Služby měnit nebo doplnit.

4.4 Provozovatel je oprávnění zablokovat přístup Uživateli k službě a ukončit nebo přerušit poskytování Služby, jestliže bude mít důvodné podezření, že předplacenou službu používá na základě individuálních přihlašovacích údajů tohoto Uživatele více osob.

4.5 Provozovatel je oprávněný kdykoliv v případě porušení povinností Uživatele ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to doručením emailu Uživateli.


5. Práva a povinnosti Uživatele, odstoupení od smlouvy

5.1 Jeden Uživatelský účet může využívat jen jeden Uživatel. Poskytování Služby je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní Uživatel, které mu byli poskytnuté Provozovatelem. Individuální přihlašovací údaje jsou nepřenosné a vážou se k jedinému Uživateli, který je povinný je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani zveřejnit, neumožnit jejich použití a nebo zneužití třetí osobou a zodpovídá za škody způsobené jejich použitím a nebo zneužitím ze strany třetích osob.

5.2 Uživatel zodpovídá v celém rozsahu za všechen obsah a údaje ním poskytnuté, zveřejněné, a nebo vložené v rámci využívání předplacené Služby.

5.3 Uživatel si je vědomý a výslovně souhlasí se začátkem poskytování Služby ještě před uplynutí zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy a vyhlašuje, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy a těchto podmínek.

5.4 Komunikace Uživatele s Provozovatelem bude realizovaná výlučně v elektronické formě, prostřednictvím emailu, a nebo interní pošty na stránkách.

5.5 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.6 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uhrazení předplatného (bod 3.2)

5.7 Prodávající je povinný vrátit kupujícímu částku do 14ti dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. 


6. Reklamační pořádek

6.1 Provozovatel vyhlašuje, že Službu bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím na její povahu, účel, odměnu za její poskytování a podmínky jejího používání.

6.2 Uživatel je oprávněný reklamovat Služby u Provozovatele v lhůtě do 14dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím emailu na adresu barfood@barfood.eu. V reklamaci je Uživatel povinný specifikovat v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období, během kterého se vada vyskytla.

6.3 Reklamace Uživatele se považuje za opodstatněnou, jestliže dojde k přerušení poskytování Služby na víc jako 48 po sobě následujících hodin.

6.4 Provozovatel doručí Uživateli potvrzení o uplatnění reklamace, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace.

6.5 V případě, jestliže je reklamace Uživatele opodstatněná, Provozovatel mu poskytne slevu formou prodloužení poskytování Služby o dobu, během které mu Služba nebyla poskytována. O vybavení reklamace informuje Provozovatel Uživatele.


7. Osobní údaje

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

9.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Pravidla ochrany osobních údajů.


8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


9. Mimosoudní řešení sporů

9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.4.1 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.4.4 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

10.4.5 Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa pro doručování: Miroslav Havelka, Milady Horákové 2045/25, 60200, Brno

adresa elektronické pošty: barfood@barfood.eu
telefon: +420732365949

Tato Pravidla vstupují v platnost 22.10.2020 


BARFOOD|SOCIALS